Clwb Sul


Mae’r Clwb Sul yn cyfarfod pob dydd Sul yn ystod tymhorau’r Ysgol ac mae ar gyfer plant o 5 oed i fyny. Mae’r plant yn ymuno gyda’r oedolion ar gyfer rhan cyntaf yr oedfa ac yna’n gwneud gweithgareddau amrywiol o dan ofal Mrs Cerys Morris. Mae’r plant a’r bobl ifanc yn cynnal gwasanaethau arbennig yn ystod y flwyddyn ac mae’r rhain yn boblogaidd iawn gyda’r teuluoedd a’I ffrindiau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r  Ysgrifenyddion: Mark a Nerys Humphries, 77 The Ridings, Aberdâr, CF44 8AQ, rhif ffôn: (01685) 874280, neu trwy e-bost i: marknerys@siloa-aberdar.com

    “ER MWYN EIN PLANT"

   Polisi Gofal Plant Eglwys Siloa

   * Ein polisi yw diogelu lles pob plentyn ac unigolyn ifanc drwy'i amddiffyn rhag

     esgeulustod, a rhag niwed corfforol, rhywiol ac emosiynol.

    *Fel Eglwys yr ydym wedi ymrwymo'n llwyr i

     ddiogelu lles ein haelodau a'r rhai a ymddiriedir i'n gofal.

    *Disgwylir i aelodau Siloa, gweithwyr

    cyflog a gweithwyr gwirfoddol bob amser ddangos parch at hawliau plant a

    dealltwriaeth ohonynt, gan hybu ethos o wrando ar blant ac o sicrhau eu diogelwch a'u     lles, gan ymddwyn mewn modd fydd yn adlewyrchu egwyddorion yr Eglwys Gristnogol.

    *Byddwn yn trin pob plentyn ac unigolyn ifanc a pharch ac urddas.

    *Byddwn bob amser yn barod i wrando ar blant heb eu beirniadu.

     Gweithiwn i adeiladu perthynas iach a phlant a phobl ifanc ac i fod yn batrwm ymddygiad,      gan osod esiampl dda.

   * Bydd plant a phobl ifanc yn cael eu

     goruchwilio bob amser.

    *Ni fydd gweithiwr gwirfoddol na gweithiwr cyflogedig yn gweithio ar eu pennau eu hunain:

   * 0-2 oed - 1 aelod o staff i 3 o blant

     2-3 oed - 1 aelod o staff i 4 o blant

     3-7 oed - 1 aelod o staff i 4 o blant

     8 oed a throsodd - 2 aelod o staff (o ddewis un o bob rhyw) ar gyfer hyd at 20 o blant a      phobl ifanc. 1 aelod ychwanegol o staff ar gyfer pob 10 o blant a phobl ifanc

     ychwanegol


Directions

Directions